Srdečně Vás zvu na další 

 

"Zapletené setkání"

 

dne 15.9.2020 od 18,00

Více informací naleznete

v sekci "Kurzy"

Těším se na Vás

Jana

ZBOŽÍ V AKCI

Cena 160,00 Kč

Vše o nákupu » Obchodní podmínky

 

Obchodní podmínky

společnosti 5A Decoration.cz s.r.o., se sídlem Na Vyhaslém 3194, 272 01 Kladno, IČO: 29147131, DIČ: CZ29147131(společnost 5A Decoration.cz s.r.o. je plátcem DPH) pro prodej zboží prostřednictvím on-line obchodu umístěného na internetové adrese www.atelierprize.cz.

I. Úvodní ustanovení

1. Tyto obchodní podmínky (dále jen „Obchodní podmínky“) společnosti 5A Decoration.cz s.r.o., se sídlem Na Vyhaslém 3194, 27201 Kladno, IČO: 29147131 (dále jen „Prodávající“) upravují vzájemná práva a povinnosti smluvních stran vzniklé v souvislosti nebo na základě kupní smlouvy (dále jen „Kupní smlouva“) uzavírané mezi Prodávajícím a jinou fyzickou či právnickou osobou (dále jen „Kupující“) prostřednictvím internetového obchodu prodávajícího. Internetový obchod je prodávajícím provozován na internetové adrese www.atelierprize.cz, a to prostřednictvím webového rozhraní (dále jen „Webové rozhraní obchodu“).

2. Obchodní podmínky dále upravují práva a povinnosti smluvních stran při využívání webowé stránky Prodávajícího umístěné na adrese www.atelierprize.cz (dále jen „Webowá stránka“) a další související právní vztahy. Obchodní podmínky se nevztahují na případy, kdy osoba, mající v úmyslu nakoupit zboží od Prodávajícího, jedná při objednávání zboží v rámci své podnikatelské činnosti.

3. Ustanovení odchylná od Obchodních podmínek je možné sjednat v Kupní smlouvě. Odchylná ujednání v Kupní smlouvě mají přednost před ustanoveními Obchodních podmínek.

4. Ustanovení Obchodních podmínek jsou nedílnou součástí Kupní smlouvy. Kupní smlouva a Obchodní podmínky jsou vyhotoveny v češtině. Kupní smlouvu lze uzavřít v češtině.

5. Znění Obchodních podmínek může Prodávající měnit a/nebo doplňovat. Tímto ustanovením nejsou dotčena práva a povinnosti vzniklá po dobu účinnosti předchozího znění Obchodních podmínek.

II. Uživatelský účet

1. Na základě registrace Kupujícího provedené na Webowé stránce může Kupující přistupovat do svého uživatelského rozhraní. Ze svého uživatelského rozhraní může Kupující provádět objednávání zboží (dále jen „Uživatelský účet“). Kupující může provádět objednávání zboží též bez registrace přímo z Webowého rozhraní obchodu.

2. Při registraci na Webowé stránce a při objednávání zboží je Kupující povinen uvádět správně a pravdivě všechny své údaje. Údaje uvedené v Uživatelském účtu je Kupující při jakékoliv jejich změně povinen aktualizovat. Údaje uvedené Kupujícím v Uživatelském účtu a při objednávání zboží jsou Prodávajícím považovány za správné.

3. Přístup k Uživatelskému účtu je zabezpečen uživatelským jménem a heslem. Kupující je povinen zachovávat mlčenlivost ohledně informací nezbytných k přístupu do jeho Uživatelského účtu a bere na vědomí, že Prodávající nenese odpovědnost za porušení této povinnosti ze strany Kupujícího.

4. Kupující není oprávněn umožnit využívání Uživatelského účtu třetím osobám.

5. Prodávající může zrušit Uživatelský účet, a to zejména v případě, kdy Kupující svůj uživatelský účet déle než jeden rok nevyužívá, či v případě, kdy Kupující poruší své povinnosti z Kupní smlouvy (včetně obchodních podmínek).

6. Kupující bere na vědomí, že Uživatelský účet nemusí být dostupný nepřetržitě, a to zejména s ohledem na nutnou údržbu hardwarového a softwarového vybavení Prodávajícího, popř. nutnou údržbu hardwarového a softwarového vybavení třetích osob.

III.  Sdělení před uzavřením smlouvy

5A Decoration.cz s.r.o.sděluje, že

a. náklady na prostředky komunikace na dálku se neliší od základní sazby (v příp. internetového i telefonického připojení dle podmínek operátora Kupujícího, 5A Decoration.cz s.r.o. si neúčtuje žádné další poplatky, to se netýká příp. smluvní přepravy);

b. požaduje úhradu kupní ceny před převzetím plnění Kupujícím, příp. povinnost zaplatit zálohu nebo obdobnou platbu se týká požadavků Kupujícího na poskytnutí specifických služeb, jsou-li vyžadovány a poskytovány;

c. 5A Decoration.cz s.r.o. neuzavírá smlouvy, jejímž předmětem je opakované plnění, pokud takové smlouvy zprostředkovává, nejkratší dobu, po kterou bude smlouva strany zavazovat, sděluje poskytovatel daného plnění, včetně údajů o ceně, nebo způsobu jejího určení za jedno zúčtovací období, kterým je vždy jeden měsíc, pokud je tato cena neměnná;

d. ceny zboží a služeb jsou na webu provozovaném 5A Decoration.cz s.r.o. uváděny včetně i bez DPH, včetně veškerých poplatků stanovených zákonem, nicméně náklady na dodání zboží nebo služby se liší podle zvolené metody a poskytovatele dopravy a způsobu úhrady;

e. v případě, že Kupujícím pokud nejedná v rámci své podnikatelské činnosti, má právo od smlouvy odstoupit (není-li níže uvedeno jinak), a to ve lhůtě čtrnácti dnů, která běží, jde-li o:

i. kupní smlouvu, ode dne převzetí zboží,

ii. smlouvu, jejímž předmětem je několik druhů zboží nebo dodání několika částí, ode dne převzetí poslední dodávky zboží; nebo

iii. smlouvu, jejímž předmětem je pravidelná opakovaná dodávka zboží, ode dne převzetí první dodávky zboží; přičemž toto odstoupení musí zaslat na adresu sídla 5A Decoration.cz s.r.o., příp. může využít formulář „Odstoupení od smlouvy“ na stránkách 5A Decoration.cz s.r.o.;

f. spotřebitel nemůže odstoupit od smlouvy:

i. o poskytování služeb, které 5A Decoration.cz s.r.o. splnila s předchozím výslovným souhlasem spotřebitele před uplynutím lhůty pro odstoupení od smlouvy;

ii. o dodávce zboží nebo služby, jejichž cena závisí na výchylkách finančního trhu nezávisle na vůli 5A Decoration.cz s.r.o. a k němuž může dojít během lhůty pro odstoupení od smlouvy;

iii. o dodávce zboží, které bylo upraveno podle přání spotřebitele nebo pro jeho osobu;

iv. o dodávce zboží, které podléhá rychlé zkáze, jakož i zboží, které bylo po dodání nenávratně smíseno s jiným zbožím;

v. o opravě nebo údržbě provedené v místě určeném spotřebitelem na jeho žádost; to však neplatí v případě následného provedení jiných než vyžádaných oprav či dodání jiných než vyžádaných náhradních dílů;

vi. o dodávce zboží v uzavřeném obalu, které spotřebitel z obalu vyňal a z hygienických důvodů jej není možné vrátit;

vii. o dopravě nebo využití volného času, pokud podnikatel tato plnění poskytuje v určeném termínu;

g. v případě odstoupení od smlouvy ponese spotřebitel náklady spojené s navrácením zboží, a jde-li o smlouvu uzavřenou prostřednictvím prostředku komunikace na dálku, náklady za navrácení zboží, jestliže toto zboží nemůže být vráceno pro svou povahu obvyklou poštovní cestou;

h. spotřebitel má povinnosti uhradit poměrnou část ceny v případě odstoupení od smlouvy, jejímž předmětem je poskytování služeb a jejichž plnění již začalo;

i. v případě, že spotřebitel má stížnost, může tuto uplatnit přes kontaktní formulář, příp. se lze obrátit se stížností na orgán dohledu nebo státního dozoru.

IV. Uzavření Kupní smlouvy

1. Webowé rozhraní obchodu obsahuje seznam zboží nabízeného Prodávajícím k prodeji, a to včetně uvedení cen jednotlivého nabízeného zboží. Ceny nabízeného zboží jsou uvedeny včetně daně z přidané hodnoty a všech souvisejících poplatků. Nabídka prodeje zboží a ceny tohoto zboží zůstávají v platnosti po dobu, kdy jsou zobrazovány ve Webowém rozhraní obchodu. Tímto ustanovením není omezena možnost Prodávajícího uzavřít Kupní smlouvu za individuálně sjednaných podmínek. Veškeré nabídky prodeje zboží umístěné ve Webowém rozhraní obchodu jsou nezávazné a Prodávající není povinen uzavřít Kupní smlouvu ohledně tohoto zboží.

2. Webowé rozhraní obchodu obsahuje také informace o nákladech spojených s balením a dodáním zboží. Informace o nákladech spojených s balením a dodáním zboží uvedené ve Webowém rozhraní obchodu platí pouze v případech, kdy je zboží doručováno v rámci území České republiky.

3. Pro objednání zboží vyplní Kupující objednávkový formulář ve Webowém rozhraní obchodu. Objednávkový formulář obsahuje zejména informace o:

1. objednávaném zboží (objednávané zboží „vloží“ Kupující do elektronického nákupního košíku Webowého rozhraní obchodu), 2. způsobu úhrady kupní ceny zboží, údaje o požadovaném způsobu doručení objednávaného zboží a

3. informace o nákladech spojených s dodáním zboží (dále společně jen jako „Objednávka“).

4. Před zasláním Objednávky Prodávajícímu je Kupujícímu umožněno zkontrolovat a měnit údaje, které do objednávky Kupující vložil, a to i s ohledem na možnost Kupujícího zjišťovat a opravovat chyby vzniklé při zadávání dat do objednávky. Objednávku odešle Kupující Prodávajícímu kliknutím na tlačítko „Koupit“. Údaje uvedené v objednávce jsou Prodávajícím považovány za správné. Prodávající neprodleně po obdržení objednávky toto obdržení Kupujícímu potvrdí elektronickou poštou, a to na adresu elektronické pošty Kupujícího uvedenou v uživatelském rozhraní či v objednávce (dále jen „Elektronická adresa Kupujícího“).

5. Prodávající je vždy oprávněn v závislosti na charakteru Objednávky (množství zboží, výše kupní ceny, předpokládané náklady na dopravu) požádat Kupujícího o dodatečné potvrzení Objednávky (například písemně či telefonicky).

6. Smluvní vztah mezi Prodávajícím a Kupujícím vzniká okamžikem odeslání Objednávky (akceptací), jež je Prodávajícím zasláno Kupujícímu elektronickou poštou, a to na adresu elektronické pošty Kupujícího.

7. Kupující bere na vědomí, že Prodávající není povinen uzavřít Kupní smlouvu, a to zejména s osobami, které dříve podstatným způsobem porušily své povinnosti vůči Prodávajícímu.

8. Kupující souhlasí s použitím komunikačních prostředků na dálku při uzavírání Kupní smlouvy. Náklady vzniklé Kupujícímu při použití komunikačních prostředků na dálku v souvislosti s uzavřením Kupní smlouvy (náklady na internetové připojení, náklady na telefonní hovory) si hradí Kupující sám.

V. Cena zboží a platební podmínky

1. Cenu zboží a případné náklady spojené s dodáním zboží dle Kupní smlouvy může Kupující uhradit Prodávajícímu následujícími způsoby: v hotovosti na dobírku v místě určeném Kupujícím v objednávce; bezhotovostně převodem na účet Prodávajícího č. 3285316319/0800, vedený u České spořitelny, a.s. (dále jen „Účet Prodávajícího“);

2. Společně s kupní cenou je Kupující povinen zaplatit Prodávajícímu také náklady spojené s balením a dodáním zboží ve smluvené výši. Není-li uvedeno výslovně jinak, rozumí se dále kupní cenou i náklady spojené s dodáním zboží.

3. V případě platby v hotovosti či v případě platby na dobírku je kupní cena splatná při převzetí zboží. V případě bezhotovostní platby je kupní cena splatná do 14 (slovy čtrnácti) dnů od uzavření Kupní smlouvy.

4. V případě bezhotovostní platby je Kupující povinen uhrazovat kupní cenu zboží společně s uvedením variabilního symbolu platby. V případě bezhotovostní platby je závazek Kupujícího uhradit kupní cenu splněn okamžikem připsání příslušné částky na účet Prodávajícího.

5. Prodávající je v případě bezhotovostní platby oprávněn požadovat uhrazení celé kupní ceny ještě před odesláním zboží Kupujícímu. 6. Případné slevy z ceny zboží poskytnuté Prodávajícím Kupujícímu nelze vzájemně kombinovat.

VI. Odstoupení od Kupní smlouvy

1. Kupující bere na vědomí, že dle ustanovení § 1837 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „Nový občanský zákoník“), nelze mimo jiné odstoupit od Kupní smlouvy na dodávku zboží upraveného podle přání Kupujícího.

2. Nejedná-li se o případ uvedený v čl. VI. odst. 1 či o jiný případ, kdy nelze od Kupní smlouvy odstoupit, má Kupující v souladu s ustanovením § 1859 Nového občanského zákoníku právo od Kupní smlouvy odstoupit, a to do 14 (slovy čtrnácti) dnů od převzetí zboží. Odstoupení od Kupní smlouvy musí být Prodávajícímu doručeno do 14 (slovy čtrnácti) dnů od převzetí zboží. Odstoupení od Kupní smlouvy může Kupující zasílat mimo jiné na adresu sídla Prodávajícího či na adresu elektronické pošty Prodávajícího info@atelierprize.cz.

3. V případě odstoupení od smlouvy dle čl. VI. odst. 2 obchodních podmínek se Kupní smlouva od počátku ruší. Zboží musí být Prodávajícímu vráceno do 14 (slovy čtrnácti) pracovních dnů od odeslání odstoupení od smlouvy Prodávajícímu. Zboží musí být Prodávajícímu vráceno nepoškozené a neopotřebené a, je-li to možné, v původním obalu.

4. Ve lhůtě 15 (patnácti) dnů od vrácení zboží Kupujícím dle čl. V. odst. 3 obchodních podmínek je Prodávající oprávněn provést přezkoumání vráceného zboží, zejména za účelem zjištění, zdali vrácené zboží není poškozeno, opotřebeno či částečně spotřebováno.

5. V případě odstoupení od smlouvy dle čl. VI. odst. 2 obchodních podmínek vrátí Prodávající plnění poskytnuté Kupujícím Kupujícímu do 10 (slovy deseti) dnů od skončení lhůty na přezkoumání zboží dle čl. V. odst. 4 obchodních podmínek, nejpozději však do 30 (slovy třiceti) dnů od doručení odstoupení od Kupní smlouvy Kupujícímu, a to bezhotovostně na účet určený Kupujícím. Prodávající je taktéž oprávněn vrátit plnění poskytnuté Kupujícím již při vrácení zboží Kupujícím.

6. Kupující bere na vědomí, že pokud zboží vrácené Kupujícím bude poškozeno, opotřebeno či částečně spotřebováno, vzniká Prodávajícímu vůči Kupujícímu nárok na náhradu škody jemu tím vzniklé. Nárok na úhradu vzniklé škody je Prodávající oprávněn jednostranně započíst proti nároku Kupujícího na vrácení kupní ceny.

7. Do doby převzetí zboží Kupujícím je Prodávající oprávněn kdykoliv od Kupní smlouvy odstoupit. V takovém případě vrátí Prodávající Kupujícímu kupní cenu bez zbytečného odkladu, a to bezhotovostně na účet určený Kupujícím.

8. Je-li společně se zbožím poskytnut Kupujícímu dárek, je darovací smlouva mezi Prodávajícím a Kupujícím uzavřena s rozvazovací podmínkou, že dojde-li k odstoupení od Kupní smlouvy spotřebitelem, pozbývá darovací smlouva ohledně takového dárku účinnosti a Kupující je povinen spolu se zbožím Prodávajícímu vrátit i poskytnutý dárek.

VII. Přeprava a dodání zboží

1. Způsob doručení zboží určuje Prodávající, není-li v Kupní smlouvě stanoveno jinak. V případě, že je způsob dopravy smluven na základě požadavku Kupujícího, nese Kupující riziko a případné dodatečné náklady spojené s tímto způsobem dopravy.

2. Je-li Prodávající podle Kupní smlouvy povinen dodat zboží na místo určené Kupujícím v objednávce, je Kupující povinen převzít zboží při dodání. Nepřevezme-li Kupující zboží při dodání, je Prodávající oprávněn požadovat poplatek za uskladnění ve výši 50 Kč (slovy padesát korun českých) nebo je Prodávající oprávněn od Kupní smlouvy odstoupit.

3. V případě, že je z důvodů na straně Kupujícího nutno zboží doručovat opakovaně nebo jiným způsobem, než bylo uvedeno v objednávce, je Kupující povinen uhradit náklady spojené s opakovaným doručováním zboží, resp. náklady spojené s jiným způsobem doručení.

4. Při převzetí zboží od přepravce je Kupující povinen zkontrolovat neporušenost obalů zboží a v případě jakýchkoliv závad toto neprodleně oznámit přepravci. V případě shledání porušení obalu svědčícího o neoprávněném vniknutí do zásilky nemusí Kupující zásilku od přepravce převzít. Podpisem dodacího listu Kupující stvrzuje, že obal zásilky obsahující zboží byl neporušen.

5. Další práva a povinnosti stran při přepravě zboží mohou upravit zvláštní dodací podmínky Prodávajícího, jsou-li Prodávajícím vydány.

VIII. Odpovědnost za vady a záruka

1. Práva a povinnosti smluvních stran ohledně odpovědnosti Prodávajícího za vady, včetně záruční odpovědnosti Prodávajícího, se řídí příslušnými obecně závaznými předpisy (zejména ustanovením § 2099 a násl. Nového občanského zákoníku).

2. Prodávající odpovídá Kupujícímu za to, že prodávaná věc je ve shodě s Kupní smlouvou, zejména, že je bez vad. Shodou s Kupní smlouvou se rozumí, že prodávaná věc má jakost a užitné vlastnosti smlouvou požadované, Prodávajícím, výrobcem nebo jeho zástupcem popisované, nebo na základě jimi prováděné reklamy očekávané, popřípadě jakost a užitné vlastnosti pro věc takového druhu obvyklé, že odpovídá požadavkům právních předpisů, je v tom odpovídajícím množství, míře nebo hmotnosti a odpovídá účelu, který Prodávající pro použití věci uvádí nebo pro který se věc obvykle používá.

3. V případě, že věc při převzetí Kupujícím není ve shodě s Kupní smlouvou (dále jen „Rozpor s Kupní smlouvou“), má Kupující právo na to, aby Prodávající bezplatně a bez zbytečného odkladu věc uvedl do stavu odpovídajícího Kupní smlouvě, a to podle požadavku Kupujícího buď výměnou věci, nebo její opravou; není-li takový postup možný, může Kupující požadovat přiměřenou slevu z ceny věci nebo od smlouvy odstoupit. To neplatí, pokud Kupující před převzetím věci o Rozporu s Kupní smlouvou věděl nebo Rozpor s Kupní smlouvou sám způsobil. Rozpor s Kupní smlouvou, který se projeví během 6 (slovy šesti) měsíců ode dne převzetí věci, se považuje za rozpor existující již při jejím převzetí, pokud to neodporuje povaze věci nebo pokud se neprokáže opak.

4. Nejde-li o věci, které se rychle kazí nebo o věci použité, odpovídá Prodávající za vady, které se projeví jako Rozpor s Kupní smlouvou po převzetí věci v záruční době (záruka).

5. Práva Kupujícího vyplývající z odpovědnosti Prodávajícího za vady, včetně záruční odpovědnosti Prodávajícího, uplatňuje Kupující u Prodávajícího na adrese jeho sídla Na Vyhaslém 3194, 272 01 Kladno. Za okamžik uplatnění reklamace se považuje okamžik, kdy Prodávající obdržel od Kupujícího reklamované zboží.

IX. Další práva a povinnosti smluvních stran

1. Kupující nabývá vlastnictví ke zboží zaplacením celé kupní ceny zboží.

2. Kupující bere na vědomí, že programové vybavení a další součásti tvořící Webowé rozhraní obchodu (včetně fotografií nabízeného zboží) jsou chráněny autorským právem. Kupující se zavazuje, že nebude vykonávat žádnou činnost, která by mohla jemu nebo třetím osobám umožnit neoprávněně zasahovat či neoprávněně užít programové vybavení nebo další součásti tvořící Webowé rozhraní obchodu.

3. Kupující není oprávněn při využívání Webowého rozhraní obchodu používat mechanismy, programové vybavení nebo jiné postupy, které by mohly mít negativní vliv na provoz Webowého rozhraní obchodu. Webowé rozhraní obchodu je možné užívat jen v rozsahu, který není na úkor práv ostatních zákazníků Prodávajícího a který je v souladu s jeho určením.

4. Prodávající není ve vztahu ke Kupujícímu vázán žádnými kodexy chování ve smyslu ustanovení § 1826 odst. 1 Nového občanského zákoníku.

5. Kupující bere na vědomí, že Prodávající nenese odpovědnost za chyby vzniklé v důsledku zásahů třetích osob do Webowé stránky nebo v důsledku užití Webowé stránky v rozporu s jejich určením.

X. Ochrana osobních údajů

1. Ochrana osobních údajů Kupujícího, který je fyzickou osobou, je poskytována zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů.

2. Kupující souhlasí se zpracováním těchto svých osobních údajů: jméno a příjmení, adresa bydliště, identifikační číslo, daňové identifikační číslo, adresa elektronické pošty, a telefonní číslo (dále společně vše jen jako „Osobní údaje“).

3. Kupující souhlasí se zpracováním Osobních údajů Prodávajícím, a to pro účely realizace práv a povinností z Kupní smlouvy, pro účely vedení uživatelského účtu a pro účely zasílání informací a obchodních sdělení Kupujícímu.

4. Kupující bere na vědomí, že je povinen své Osobní údaje (při registraci, ve svém uživatelském účtu, při objednávce provedené z Webowého rozhraní obchodu) uvádět správně a pravdivě a že je povinen bez zbytečného odkladu informovat Prodávajícího o změně ve svých Osobních údajích.

5. Zpracováním Osobních údajů Kupujícího může Prodávající pověřit třetí osobu, jakožto zpracovatele. Kromě osob dopravujících zboží nebudou Osobní údaje Prodávajícím bez předchozího souhlasu Kupujícího předávány třetím osobám.

6. Osobní údaje budou zpracovávány po dobu neurčitou. Osobní údaje budou zpracovávány v elektronické podobě automatizovaným způsobem nebo v tištěné podobě neautomatizovaným způsobem.

7. Kupující potvrzuje, že poskytnuté Osobní údaje jsou přesné a že byl poučen o tom, že se jedná o dobrovolné poskytnutí osobních údajů.

8. V případě, že by se Kupující domníval, že Prodávající nebo zpracovatel (čl. X odst. 5) provádí zpracování jeho Osobních údajů, které je v rozporu s ochranou soukromého a osobního života Kupujícího nebo v rozporu se zákonem, zejména jsou-li Osobní údaje nepřesné s ohledem na účel jejich zpracování, může:

1. požádat Prodávajícího nebo zpracovatele o vysvětlení,

2. požadovat, aby Prodávající nebo zpracovatel odstranil takto vzniklý stav. Zejména se může jednat o blokování, provedení opravy, doplnění nebo likvidaci Osobních údajů. Je-li žádost Kupujícího podle předchozí věty shledána oprávněnou, Prodávající nebo zpracovatel odstraní neprodleně závadný stav. Nevyhoví-li Prodávající nebo zpracovatel žádosti, má Kupující právo obrátit se přímo na Úřad pro ochranu osobních údajů. Tímto ustanovením není dotčeno oprávnění Kupujícího obrátit se se svým podnětem na Úřad pro ochranu osobních údajů přímo.

3. Požádá-li Kupující o informaci o zpracování svých Osobních údajů, je mu Prodávající povinen tuto informaci předat. Prodávající má právo za poskytnutí informace podle předchozí věty požadovat přiměřenou úhradu nepřevyšující náklady nezbytné na poskytnutí informace.

XI. Zasílání obchodních sdělení a ukládání cookies

1. Kupující souhlasí se zasíláním informací souvisejících se zbožím, službami nebo podnikem Prodávajícího na elektronickou adresu Kupujícího a dále souhlasí se zasíláním obchodních sdělení Prodávajícím na elektronickou adresu Kupujícího.

2. Kupující souhlasí s ukládáním tzv. cookies na jeho počítač. V případě, že je nákup na Webowé stránce možné provést a závazky Prodávajícího z Kupní smlouvy plnit, aniž by docházelo k ukládání tzv. cookies na počítač Kupujícího, může Kupující souhlas podle předchozí věty kdykoliv odvolat.

XII. Doručování

1. Nebude-li dohodnuto jinak, veškerá korespondence související s Kupní smlouvou musí být druhé smluvní straně doručena písemně, a to elektronickou poštou, osobně nebo doporučeně prostřednictvím provozovatele poštovních služeb (dle volby odesílatele). Kupujícímu je doručováno na adresu elektronické pošty uvedenou v jeho uživatelském účtu.

XIII. Závěrečná ustanovení

1. Pokud vztah související s užitím Webowé stránky nebo právní vztah založený Kupní smlouvou obsahuje mezinárodní (zahraniční) prvek, pak strany sjednávají, že vztah se řídí českým právem. Tímto nejsou dotčena práva spotřebitele vyplývající z obecně závazných právních předpisů.

2. Prodávající je oprávněn k prodeji zboží na základě živnostenského oprávnění a činnost Prodávajícího nepodléhá jinému povolování. Živnostenskou kontrolu provádí v rámci své působnosti příslušný živnostenský úřad.

3. Je-li některé ustanovení obchodních podmínek neplatné nebo neúčinné, nebo se takovým stane, namísto neplatných ustanovení nastoupí ustanovení, jehož smysl se neplatnému ustanovení co nejvíce přibližuje. Neplatností nebo neúčinností jednoho ustanovení není dotknutá platnost ostatních ustanovení. Změny a doplňky Kupní smlouvy či obchodních podmínek vyžadují písemnou formu.

4. Kupní smlouva včetně obchodních podmínek je archivována Prodávajícím v elektronické podobě a není přístupná.

5. Kontaktní údaje Prodávajícího: adresa pro doručování Na Vyhaslém 3194, 272 01 Kladno, adresa elektronické pošty info@atelierprize.cz, telefon 602 229 286.

V Kladně dne 1.9.2015